WARPIRIS BİLİŞİM TEKNOLOJiLERİ A.Ş.

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Güncelleme Tarihi :20/04/2022

1.AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

Warpiris Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Warpiris ya da “Şirket“) olarak Kanun’un 10. maddesinde öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Şirket bu metinde belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK” ya da “Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitelerin işletmecilerine ve sahiplerine aittir. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2.VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan : Warpiris Bilişim Teknolojileri A.Ş. Adres : Merkez Ofis Fulya Mah. Büyükdere Cad.|Torun Center B Blok No: 74|B İç Kapı No: 96 Şişli | İSTANBUL İnternet Sitelerimiz: www.warpiris.com Telefon : +0850 308 12 12 e-posta (KVK için): [email protected] –  [email protected]

3.KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini işliyoruz. .

Kişisel Veri Kategorileri : Kimlik (ad-soyad gibi), İletişim (e-posta, telefon gibi) , İşlem Güvenliği (site erişim ve ziyaret bilgileri, çerezler gibi), Diğer (talep, şikayet, sipariş bilgisi gibi)

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde aşağıdaki genel ve özel amaçlarla işliyoruz.

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek,
 • Yeni Nesil Ödeme Sistemleri, Siber Güvenlik ve Bilişim Alanlarına İlişkin Ürün, Marka ve Hizmetlerin İçerikleri Hakkında Bilgilendirme Yapmak,
 • Hosting Hizmeti Almak,
 • Log Kayıtlarını Tutmak
 • Sipariş Almak,
 • İnternet Sitesi Çerez Kayıtlarının İşlenmesi
 • Bilgi ve internet sitesi güvenliğinin sağlanması
 • Müşteri tercihleri ve trendlerin analizi

5.KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve yine sunucu, bilgisayar gibi elektronik ortamlarda ve dosya, fatura ve formlar gibi fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Şirket olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi“ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

6.KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ? 

Warpiris olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız; yurt içindeki iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki tedarikçilerimize, resmi ve özel kurum/kuruluşlara, ayrıca yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısına aktarılmaktadır.

Warpiris olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız; yurt içindeki iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki tedarikçilerimize, resmi ve özel kurum/kuruluşlara, ayrıca yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısına aktarılmaktadır.

6.1. Yurt içi Aktarımlar

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

 1. Avukat ile; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla,
 2. Hissedar/Ortak ile; Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçlarıyla,
 3. Bilişim Şirketleri ile; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İnternet Sitesi ve Bilişim Altyapısını Yönelik Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,

6.2. Yurt dışı Aktarımlar

 1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, Dosya ve Belge Paylaşmak, Piyasa Fiyat Araştırması Yapmak ve Teklif Almak amaçlarıyla, ABD menşeli Microsoft 365 Exchange (Mail) ile,
 2. İnternet Sitelerinin İşletilmesi ve Hosting Hizmeti Almak, Ziyaretçi Tercihlerini Takip Etmek v Müşteri Memnuniyetini Sağlamak amacıyla Kanada menşeli CloudFlare Inc ile.

7.KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme” 
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak; mahkemeler ve BT Kurumu gibi bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak; olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi 
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; tanıtım, reklam yapmak, ziyaretçi tercihlerini ölçmek, bilgi güvenliğini sağlamak, müşteri ilişkileri süreçlerini yürütmek gibi veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi “Kanunlarda açıkça öngörülme” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:

 1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)

8.VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

9.KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin "Kişisel Veri Sahibi Başvuruları“ sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu“nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.