WARPIRIS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 

GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

Güncelleme Tarihi : 20/04/2022 

1. AMAÇ ve KAPSAM 

Temel hak ve özgürlükler alanında son dönemde küresel ölçekte yaşanan hukuki düzenlemelerin en önemli konusunu şüphesiz kişisel veri güvenliği teşkil etmektedir. Hukuki ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın her bir bireyin sahip olduğu kişisel nitelikli bilgilerin gizliliği/mahremiyeti alanında AB'nde 2016 yılında yürürlüğe giren bir Regülasyon, üyelik müzakereleri sürecini yürüten ülkemizi de etkilemiştir. Nihayetinde, ülkemizde kişisel veriler konusu ilk önce 2010 yılındaki Referandum ile anayasal bir güvenceye kavuşmuş, akabinde de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiştir. 

Warpiris Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Warpiris ya da "Şirket") olarak bizler de işlediğimiz kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu tür veri ve bilgilerin iş amaçlarımızla sınırlı olarak, bu politika belgesinde açıklandığı şekilde kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve/veya sınıflandırmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlemek için yeterli, ölçülü ve gerekli idari ve teknik tedbirleri uygulamaktayız. 

Bu Gizlilik Politikası Warpiris tarafından yerinde veya uzaktan, fiziksel veya elektronik tüm veri işleme ortamları ve araçlarında işlenen bilgi ve verileri kapsar. Gizlilik Politikası Şirket olarak üretilmiş bulunan tüm katmanlı aydınlatma metinleri, aydınlatma metinleri, politikalar ve yönergeler gibi görünürlük, kontrol ve güvence sağlama araçlarını kapsar. 

2. TEMEL KAVRAMLAR 

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 
 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 
 • İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler 
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi 
 • Komite: Şirket bünyesinde "Kişisel Veri Güvenliği Komitesi Görev ve Sorumlulukları Yönergesi"ne uygun olarak oluşturulan, Şirket, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin Şirket adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan sorumluyu 
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler 
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi 
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi 
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi 

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Warpiris olarak kurumsal faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı "Veri Sorumlusu" statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. Warpiris bu yükümlülüklerini ürettiği ve uyguladığı görünürlük, kontrol ve güvence araçları vasıtasıyla ve aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir. 

 

Ünvan :  Warpiris Bilişim Teknolojileri A.Ş. 
Adres :  Fulya Mah. Büyükdere Cad.|Torun Center B Blok No: 74|B İç Kapı No: 96 Şişli | İSTANBUL  
İnternet Sitelerimiz:  www.warpiris.com 
Telefon :  +90 212 988 0 988 
e-posta (KVK için):  [email protected]m 

 

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER 

Şirket genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere Şirket veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır: 

Çalışan, Çalışan Adayı, Hissedar/Ortak, Stajyer, Ürün Veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi (Yetkilisi), Ziyaretçi, Diğer (Müşteri Çalışanı), Diğer (Kullanıcı), Diğer (Gerçek Kişi),  

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

İlgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan Warpiris faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya hukuki bağla ilişkili olmak üzere saylan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

1.GENEL AMAÇLAR

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 

2.ÖZEL AMAÇLAR

 • Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek,
 • Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek,
 • İnternete Erişim Sağlamak,
 • Bilişim Altyapısını Yönetmek,
 • Felaket Kurtarma Hizmetleri Almak,
 • Elektronik Cihazları Yönetmek,
 • Taşınır (Demirbaş) İşlemlerini Yürütmek,
 • Kurumsal Mobil Hatların Kullanımına İlişkin İşlemleri Yürütmek,
 • İnternet Erişim Kayıtlarını Tutmak,
 • Verileri Yedeklemek,
 • Mesai Takibi Yapmak,
 • Sunum Tanıtım ve Bilgilendirme Yapmak,
 • Uzak Masaüstü Erişimi İle Destek Vermek,
 • Farkındalık Sağlamak,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu (marka, patent ve telif gibi) Ürün,
 • Sır ve Hakların Korunması,
 • Finansal, Teknik, Hukuki ve İdari İçerikli Ticari İş Güvenliği ve Gizliliğin Sağlanması,
 • Taşınabilir Elektronik Cihazları İzlemek ve Denetlemek,
 • Şirket Hatlarından Yapılan Telefon Görüşmelerine Ait HTS Kayıtlarını İncelemek ,
 • Servis, Ulaşım, Taşıma Hizmetlerini Sağlamak, Kamu / Özel Sektörle Yapılan Yazışmaları Gerçekleştirmek,
 • Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak,
 • Staj / Mesleki Eğitim Başvurularını Almak ve Değerlendirmek,
 • Mesleki Eğitim /Staj veya Tamamlayıcı Eğitim Sözleşmesi Düzenlemek ,
 • Stajyer / Öğrenci Dosyalarını Oluşturmak ve Saklamak,
 • Çalışan Performanslarını Ölçmek,
 • Çevrimiçi Ortamda Personel Aramak,
 • Prim Teşviklerine İlişkin İşlemleri Yürütmek,
 • Mal ve Hizmet Tedariklerini Yönetmek,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerini Yürütmek,
 • Maaşları Ödemek,
 • Ücret, Vergi ve Kesintileri Hesaplamak ve Aylık Bordro Düzenlemek,
 • Özlük Dosyalarını Oluşturmak ve Saklamak,
 • İcra Kesintisi Yapmak,
 • Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerini Yürütmek,
 • Ödemeleri Gerçekleştirmek,
 • Çalışanların Sağlığını Korumak,
 • Disiplin İşlemlerini Yürütmek,
 • İşten Ayrılış / Emeklilik İşlemlerini Yürütmek,
 • Kullanıcılara Ait Elektronik Ortamdaki Bilgilere Erişilmesi ve Kontrol Edilmesi,
 • Çalışanların İzin İşlemlerini Yürütmek,
 • Kıdem İhbar Tazminatı İşlemlerini Yürütmek,
 • Zorunlu Bireysel Emeklilik İşlemlerini Yürütmek,
 • İşe Başlatma Süreçlerini Yerine Getirmek,
 • Kamu Denetimlerine Karşı Yükümlülükleri Yerine Getirmek,
 • Müşteri (İkinci Taraf) Denetimlerine Karşı Yükümlülükleri Yerine Getirmek,
 • Cari Hesap Kaydı Açmak,
 • Müşteri Kaydı Oluşturmak,
 • Cari Hesap Mutabakat İşlemlerini Yürütmek,
 • Değerli Kağıt İşlemlerini Yürütmek,
 • Tahsilat Yapmak,
 • Fatura Düzenlemek,
 • Ödeme İadeleri İşlemlerini Yönetmek,
 • Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek,
 • Avans Ödemek,
 • Seyahat ve Konaklama Giderlerini Karşılamak,
 • Kar Dağıtımı Yapmak,
 • Huzur Hakkı, Ücret, İkramiye vb Ödemeleri Yapmak,
 • SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmek,
 • Mail Order Yoluyla Tahsilat Yapmak,
 • Sağlık Kayıtlarını Tutmak,
 • Toplantı Düzenlemek 

 

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve İŞLEMEK İÇİN YASAL GEREKÇELER 

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen, 

 1. "Kanunlarda açıkça öngörülme"  
 2. "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi, 
 3. "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 4. "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması", 
 5. "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi  
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.

Her bir veri sahibi kişi grubunun hangi kategorilerdeki verilerinin, kanunlarda açıkça öngörülme hukuki sebebi doğrultusunda hangi yasal gerekçelerle işlendiği aşağıda sayılmıştır.  

 

6.1 ÇALIŞAN VERİLERİ 

Kimlik, İletişim, Özlük, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler, Pazarlama, Mesleki Deneyim, Hukuki İşlem, Risk Yönetimi gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri başlığı altındaki özel nitelikli kişisel verileri. 

6.1.1 Yasal Gerekçeler 

 1. 4857 sayılı İş Kanunu
 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 5. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 6. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 7. 1174 sayılı Kimlik Bildirimi Kanunu
 8. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarlar Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 9. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
 10. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 11. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
 12. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
 13. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
 14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 15. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 16. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 17. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 18. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 19. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 20. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
 21. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e /Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
 22. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

6.2 ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ VERİLERİ 

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Özlük, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verileri.  

6.2.1 Yasal Gerekçeler

 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 3. 5941 sayılı Çek Kanunu
 4. 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası) 
 7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük) 
 8. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
 9. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

6.3 TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ) VERİLERİ
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Finans, Pazarlama, Özlük, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini  

6.3.1 Yasal Gerekçeler 

 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 2. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 4. 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası) 
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük) 
 7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması) 
 8. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat) 

 

6.4 ZİYARETÇİ VERİLERİ
İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik, İletişim, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verileri 

6.4.1 Yasal Gerekçeler 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)

 

6.5 DİĞER (KULLANICI) VERİLERİ
İletişim, İşlem Güvenliği gibi genel nitelikteki kişisel verilerini. 

6.5.1 Yasal Gerekçeler

 1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
 2. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat) 

 

6.6 DİĞER (GERÇEK KİŞİ) VERİLERİ
Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik, Mesleki Deneyim, İletişim, Finans, Diğer Bilgiler, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verileri.  

6.6.1 Yasal Gerekçeler

 1. 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
 2. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
 3. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük) 
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat) 

 

6.7 ÇALIŞAN ADAYI VERİLERİ 

Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verileri ve Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verileri. 

6.7.1 Yasal Gerekçeler 

 1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası) 

 

6.8 HİSSEDAR/ORTAK VERİLERİ
Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verileri.  

6.8.1 Yasal Gerekçeler

 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)

 

6.9 DİĞER (MÜŞTERİ ÇALIŞANI) VERİLERİ
Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verileri.  

6.9.1 Yasal Gerekçeler

 1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 2. 6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası) 

 

6.10 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VERİLERİ 

Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verileri.  

6.10.1 Yasal Gerekçeler

 1. 4857 sayılı İş Kanunu 
 2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
 3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
 7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası) 

 

6.11 STAJYER VERİLERİ
Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fiziksel Mekan Güvenliği, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verileri ve Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verileri  

6.11.1 Yasal Gerekçeler

 1. 4857 sayılı İş Kanunu
 2. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük) 
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat) 

 

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Warpiris Kanun'un 11.maddesi kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak; 

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kanunun 7. maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. (5). ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme   

haklarını kullanabilir. 

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. 

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, Şirket Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Kişisel Veri Başvuruları Aydınlatma Metnine göz atabilirsiniz. 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR 

Şirket birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir. 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin Kanun'da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır. 
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder. 
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler. 
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Komite gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır. 
 5. Süreyle Bağlılık: Şirket, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında Şirket kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir. 
 6. Veri Azaltma: Şirket, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir. 
 7. Silme ve İmha Etme: Şirket işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Komite izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 
 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Şirket kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğini sağlanmasına özen gösterir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Ölçülü olmak kaydıyla gerekli ve yeterli idari ve teknik önlemleri alır. 

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Warpiris olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun'un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır. 

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız. 

9.1. Yurt içi Aktarımlar 

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz. 

 1. Avukat ile; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Dava Süreçlerini Takip Etmek, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla, 
 2. Hissedar/Ortak ile; Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amaçlarıyla,
 3. Turizm Firması ile; Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Servis, Ulaşım, Taşıma Hizmetlerini Sağlamak amaçlarıyla,
 4. Bankalar ile; Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Maaşları Ödemek, Mal ve Hizmet Satın Alımları veya Satış Süreçlerinde Ödeme ve Tahsilatları Gerçekleştirmek amaçlarıyla,
 5. Bilişim Şirketleri ile; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilişim Altyapısını Yönetmek, Cari Hesap Kaydı Açmak, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Özel Entegratör Hizmeti Almak, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, 
 6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yabancı Personelin Çalışma Başvurusu Süreçlerini Tamamlamak amaçlarıyla,
 7. Çevrim İçi İnsan Kaynağı Platformu ile; Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla 

9.2. Yurt dışı Aktarımlar 

Warpiris kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır. 

 1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Belgeleri Tamamlamak, Dosya ve Belge Paylaşmak, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Piyasa Fiyat Araştırması Yapmak ve Teklif Almak amaçlarıyla, ABD menşeli Microsoft 365 Exchange (Mail) ile 
 2. Elektronik Ortamda Belge Üretmek ve Diğer Ofis İş ve İşlemlerini Yürütmek amacıyla ABD Menşeli Microsoft Ofis 365 ile,
 3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Uzaktan Çalışma İmkanı Sağlamak, Teknik Destek Sağlamak, Toplantı Yapmak, Uzak Masaüstü Erişimi İle Destek Almak amaçlarıyla, ABD menşeli Microsoft Teams ile 
 4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, ABD menşeli WhatsApp ile 

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

 1. Microsoft Exchange (Mail)  Gizlilik Politikası 
 2. Microsoft Ofis 365 Gizlilik Politikası 
 3. Microsoft Teams Gizlilik Politikası 
 4. WhatsApp Gizlilik Politikası 

 

10. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ 

Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir. 

İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Komite tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır. 

Şirket kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunulur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir. 

 

11. GÜNCELLEME 

İş bu politika belgesi, Warpiris kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur. 

 

12. İLGİLİ ARAÇLAR VE KAYNAKLAR 

12.1 İlgili Kontrol ve Güvence Araçları 

 1. Bilgi Güvenliği Politikası 
 2. Kişisel Veri Saklama, Aktarma, Silme ve İmha Politikası 
 3. Mobil Cihaz Yönetim Politikası (MCY) 
 4. Temiz Masa Temiz Ekran Politikası 
 5. Özel Nitelikli Veriler Politikası 
 6. Veri Sahibi Başvuruları Yönergesi 
 7. Çerez Politikası 
 8. Katmanlı Aydınlatma ve Aydınlatma Metinleri 
 9. Kişisel Veri Envanteri 
 10. Veri Aktarım Sözleşmeleri 
 11. Veri İşleme Sözleşmeleri 

12.2 Dış Kaynaklar 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
 2. KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi 
 3. KVKK Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu Kılavuzu 
 4. KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) 
 5. Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber 
 6. Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler